Antalet stroke-drabbade minskar enligt ny statistik

300 färre drabbades under 2022 jämfört med 2021 enligt rykande färsk statistik från Socialstyrelsen

2022 drabbades 25 100 personer av en stroke, vilket var cirka 300 färre personer än 2021. Antalet avlidna med stroke minskade också med cirka 300 jämfört med 2021. Under 2000-talet har både antalet personer som drabbats av stroke och som avlidit med stroke halverats om hänsyn tas till befolkningsökningen och förändringar i åldersstrukturen.

Äldre åldersgrupper drabbas i högre utsträckning av stroke, och dödligheten ökar med stigande ålder. Ungefär 4 procent av fallen inträffar hos personer under 50 år, medan majoriteten av fallen och dödsfallen sker bland personer 70 år eller äldre. Män har högre incidens och dödlighet jämfört med kvinnor, men skillnaderna har minskat något över de senaste åren.

Statistiken visar också att antalet kvinnor som dör till följd av stroke är fler än män, huvudsakligen på grund av att äldre kvinnor drabbas i högre utsträckning än äldre män och att kvinnorna utgör en större del av den äldre befolkningen.

Korta fakta från Socialstyrelsen

 • 2022 drabbades ungefär 25 100 personer och 5 600 avled med stroke (hjärninfarkt eller hjärnblödning).
 • 75 procent av de som insjuknade var 70 år eller äldre. Nästan fyra procent av de som insjuknade var yngre än 50 år.
 • I 24 procent av strokefallen dog personen inom 28 dagar efter insjuknandet.

Källa: Socialstyrelsen – Statistik om stroke 2022 (publicerad 2023-11-20)

De viktigaste riskfaktorerna för stroke

Om man har drabbats av en stroke har man en kraftigt ökad risk att drabbas igen om man inte gör något åt riskfaktorerna. För att minska risken och förebygga att man får en till stroke gör läkaren en noggrann riskfaktorkontroll.

Riskfaktorer

 • högt blodtryck
 • rökning
 • förmaksflimmer
 • diabetes
 • låg fysisk aktivitet
 • höga blodfetter
 • förträngning i halspulsådern
 • tidigare genomgången stroke eller TIA
 • hög ålder
 • ärftlighet av hjärt-kärlsjukdomar
 • hög alkoholkonsumtion
 • nedstämdhet och psykosocial stress.

Ju fler riskfaktorer en person bär på desto större är risken för insjuknande eller återinsjuknande i stroke. Det är därför viktigt att titta på en individs sammantagna riskprofil.

Nästan två tredjedelar av alla strokefall kan tillskrivas fem riskfaktorer. Alla dessa är möjliga att påverka och det är högt blodtryck, rökning, förmaksflimmer, diabetes och låg fysisk aktivitet.

Källa: Hjärt-Lungfonden